اصول شیطان پرستی

 

آته ایسم: خدایی در شیطان پرستی وجود ندارد.
دوگانه نگری منفی: روح و جسم غیرقابل دیدن هستند. و هیچ جنگی بین عالم خیر و شر وجود ندارد.
اتودیسم (خود پرستی): خدایی جز خود انسان وجود ندارد و هر انسانی خود یک خداست.
ماتریالیسم: اعتقاد به اصالت ماده
آنتی رلیژن (ضد مذهب): خصومت با مذاهب. خصوصاً در مورد مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارند.
ویسیروتینیسم (لذت گرایی): اعتقاد به استفاده از لذت در حد اعلای آن. زیرا تمام لذات، در خوشی دنیایی است. و این خوشی ها خصوصاً لذات جنسی انگیزه لازم را برای کارهای روزانه فراهم می کنندو به هر شکلی انجام آنها لازم و ضروری است.

در بین حجم عظیم از مطالب، دیدگاه خود شیطان پرستان نسبت به این مکتب نگاهی ویژه است و در خود حقایقی را به همراه دارد. البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که در این میان، گاهی مطالبی کاملاً صحیح و حتی در چهارچوب دین عرضه می گردد که باید به آن توجه ویژه ای داشت. چرا که شیطان برای فریب مردم از اعتقادات مسلم و صحیح آغاز کرده و در ابتدای راه خود را همراه اعتقادات مذهبی و دینی مردم نشان می دهد. آنگاه به تدریج آنان را به بیراهه فساد و جنایت و کفر می کشاند.

/ 0 نظر / 8 بازدید